Phòng Tài chính kế toán

Email: tckt@vienkiemnghiem.gov.vn | Điện thoại: (84-28) 38370817

Chức năng nhiệm vụ

Là một phòng chức năng của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, phòng Tài chính Kế toán có chức năng phụ trách quản lý tài chính và quản lý tài sản của Viện, thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước với quyền hạn và nhiệm vụ triển khai các kế hoạch phát triển của Viện.
Với trách nhiệm Quản lý tài chính: gồm toàn bộ các hoạt động thu chi tài chính của cơ quan, chấp hành theo đúng luật ngân sách và pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước; Quản lý tài sản: gồm sổ sách xuất nhập tài sản chung và của các kê khoa/phòng/trung tâm, sổ sách và biên bản kiểm khoa/phòng/trung tâm, sổ sách và biên bản kiểm hàng năm, sổ sách và biên bản xử lý tài sản tiêu hao, hư hỏng, thanh lý mất mát,.. của cơ quan; Đảm bảo các biện pháp quản lý tài sản theo đúng chế độ hiện hành của nhà nước, thống kê, kiểm kê báo cáo kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.
Phòng Tài chính Kế toán luôn phấn đấu hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ cơ quan ngày càng tốt hơn.

Năng lực

Với chức năng nhiệm vụ được giao, phòng luôn tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt, đúng, nhanh và kịp thời các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong đơn vị. Đảm bảo thu chi hợp lý, hợp pháp, tích cực hưởng ứng thực hành tiết kiệm, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với thuế Nhà nước, thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo với cấp trên theo đúng thời hạn qui định.
Cùng với tất cả các anh chị em của Viện, phòng Tài chính Kế toán luôn tâm đắc xem Viện là ngôi nhà chung thứ hai của mình, và từ đó luôn cố gắng dốc sức xây dựng ngôi nhà chung ngày càng đàng hoàng tươi đẹp hơn, đưa đời sống cho toàn thể người lao động trong đó có cá nhân mình ngày càng đi lên.
Qua nhiều năm liên tục, sự đóng góp của phòng Tài chính Kế toán đã được Viện và Bộ Y tế nhìn nhận và phòng đã vinh dự đón nhận nhiều bằng khen “Tập thể Lao động xuất sắc” của Bộ trưởng Bộ Y tế qua các năm 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Hoạt động phong trào

Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Viện, chi đoàn, công đoàn đề ra.