Phòng Tổ chức cán bộ

Email: tccb@vienkiemnghiem.gov.vn | Điện thoại: (84-28) 38368393

Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là một bộ phận nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Viện, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Viện quản lý, chỉ đạo các mặt công tác tổ chức, cán bộ, lao động, chế độ chính sách, giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Bộ Y tế nhằm phục vụ tốt cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Viện.

Nhiệm vụ

Thực hiện công tác tổ chức: Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của Viện trong từng giai đoạn nhằm xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy của Viện; phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm để xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, quan hệ công tác, lề lối làm việc, xây dựng mối quan hệ giữa Viện với các cơ quan khác.
Thực hiện công tác cán bộ: Xây dựng các kế hoạch nhân sự dài hạn và hàng năm đảm bảo tuyển dụng đúng chỉ tiêu số lượng và chất lượng; theo dõi nắm tình hình cán bộ về các mặt tư tưởng, chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa, quản lý, kết quả công tác, ưu khuyết điểm từng thời kỳ để tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc giáo dục, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác.
Thực hiện công tác chế độ chính sách cho công chức, viên chức và người lao động.
Nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng phòng truyền thống của cơ quan, làm công tác văn phòng của cấp ủy.

Năng lực

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, đội ngũ nhân sự làm công tác tổ chức cán bộ qua các thời kỳ đã luôn luôn đoàn kết, gương mẫu, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Ban Lãnh đạo giao phó. Vì vậy, Phòng Tổ chức Cán bộ đã được tặng thưởng các giải thưởng cao quý:
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2014.
Được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2004, 2010, 2012, 2014, 2015.
Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 1996, 1999, 2000, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.