Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị

Email: vtttb@vienkiemnghiem.gov.vn | Điện thoại: (84-28) 39207894

Chức năng và nhiệm vụ

– Chức năng: cung ứng vật tư, trang thiết bị phục vụ cho các công tác chuyên môn của Viện.
– Tham gia các dự án sửa chữa, và dự án tại Viện.
– Trách nhiệm: Tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch dự trù và xin phê duyệt việc mua bán vật tư, trang thiết bị… hàng quý và hàng năm.
+ Triển khai công tác đấu thầu mua sắm vật tư trang thiết bị.
+ Chuẩn bị hợp đồng và tài liệu mua sắm vật tư phục vụ cho các hoạt động chuyên môn.
+ Đánh giá nhà cung cấp hàng hóa.
+ Tổ chức bảo quản vật tư theo đúng chế độ và quy chế của Bộ.
+ Xây dựng tiêu chuẩn và nội dung để định mức các loại vật tư chủ yếu.
+ Phân phối vật tư.
+ Theo dõi tình hình sử dụng vật tư hàng quý, năm.
+ Kiểm kê vật tư định kỳ.
+ Phối hợp cùng Ban Hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo dõi công tác bảo trì, hiệu chuẩn và sửa chữa bên ngoài các thiết bị phục vụ chuyên môn.

+ Đề xuất xử lý, thanh lý thiết bị hư hỏng không sử dụng được.

+ Làm báo cáo thống kê theo yêu cầu thường xuyên và đột xuất của Bộ Y tế.

Năng lực

Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo và Phụ trách của Phòng qua các thời kỳ, đội ngũ nhân sự Phòng Vật tư trang thiết bị luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển không ngừng của Viện.
Với sức cống hiến không mệt mỏi, đội ngũ cán bộ phòng Vật tư trang thiết bị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2015