Amlodipin besylat

Số lô hiện hànhHàm lượngTài liệuNgày cập nhật
QT145 0124 (HD: 01/2029)Xem tài liệu
QT145 120122 (HD: 01/2025)Xem tài liệu