Chứng nhận “Thực hành tốt phòng thí nghiệm” (GLP) và thông báo đủ điều kiện thực hiện thử Tương đương sinh học của thuốc.

Quyết định số 250/QĐ-QLD ngày 05/05/2021 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế Về việc cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phòng thí nghiệm” (GLP) cho Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào kết quả đánh giá đáp ứng thực hành tốt phòng thí nghiệm và kết quả đánh giá đáp ứng thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng đối với thử tương đương sinh học của thuốc, Cục Quản lý Dược có ý kiến Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng các điều kiện về thử tương đương sinh học của thuốc theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BYT ngày 11/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Thông tư 29/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Công văn số 4965/QLD-CL ngày 06/05/2021 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế Về việc thông báo đủ điều kiện thực hiện thử Tương đương sinh học của thuốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *