Cơ sở vật chất- Trang thiết bị

Tổng diện tích đất Viện đang quản lý và sử dụng tại địa điểm số 200 đường Cô Bắc, Quận1, Thành phố Hồ Chí Minh là: 3885m2.

Tổng diện tích sàn được sử dụng phục vụ công tác chuyên môn :  4656m2.

Trong đó :

 1. Khoa Mỹ phẩm: 100m2
 2. Khoa Vi sinh: 253.5m2
 3. Khoa Dược lý: 100.8m2
 4. Kho Dược lý nhỏ + phòng chăn nuôi: 435.2m2
 5. Trung tâm đánh giá tương đương sinh học: 192m2
 6. Khoa Kiểm nghiệm Đông dược – Dược liệu: 192m2
 7. Khoa Vật lý đo lường: 324.7m2
 8. Khoa Kiểm nghiệm các dạng bào chế: 314.7m2
 9. Khoa Thiết lập chất chuẩn – chất đối chiếu: 217.6m2
 10. Hội trường,Thư viện, Phòng giảng dạy: 373.6m2
 11. Phòng Vật tư-Trang thiết bị: 120m2
 12. Phòng Tổ chức cán bộ: 48m2
 13. Phòng Tài chính kế toán: 64m2
 14. Phòng Kế hoạch tổng hợp: 208m2
 15. Phòng Hành chính quản trị: 454m2
 16. Khu kho (Kho lưu mẫu+ Kho Vật tư Y tế): 312m2
 17. Khu Cầu thang, hành lang: 945.9m2

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Y tế, nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại đã được đầu tư cho Viện kiểm nghiệm thuốc TP.Hồ Chí Minh như : máy sắc khí lỏng cao áp, sắc ký khí, máy đo quang phổ tử ngoại khả kiến, các thiết bị thử nghiệm dược lý và vi sinh, các thiết bị thử nghiệm độ tan rã, hoà tan, phóng thích hoạt chất và các thiết bị kiểm nghiệm thông dụng khác… để làm các phép thử nghiệm theo qui định của Dược điển.

Với yêu cầu có thể kiểm tra được hầu hết các hoạt chất đang lưu hành trên thị trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển, tiến tới hòa nhập với khu vực và Quốc tế Viện đã được đầu tư về trang thiết bị, đặc biệt là các trang thiết bị chuyên sâu như: Sắc ký lỏng khối phổ (HPLC/MS/MS), sắc ký khí khối phổ( GC/MS ), máy phân tích nhiệt…để triển khai các phép thử mới như phép thử tương đương sinh học và sinh khả dụng của thuốc, kiểm nghiệm các sản phẩm Sinh học …và để bổ sung, thay thế các trang thiết bị cũ lạc hậu.

Một số hình ảnh trang thiết bị