Tài liệu áp dụng cho công nhận PTN

Tài liệu áp dụng cho phòng thí nghiệm của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)

AGL 05. Hướng dẫn về độ không đảm bảo đo trong thử nghiệm

AP 01. Thủ tục giải quyết khiếu nại

AP 02. Thủ tục giải quyết yêu cầu xem xét lại

APL 01. Thủ tục Công nhận phòng thí nghiệm

AR 01. Quy định chung về công nhận

AR 02. Qui định sử dụng Logo và Dấu công nhận

AR 04. Quy định về đánh giá từ xa

AR 05. Quy định về chính sách tham gia thử nghiệm thành thạo

AR 06. Quy định về chính sách liên kết chuẩn đo lường

AR 07. Quy định về chính sách độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn

AR 08. Quy định tính phí cho tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài

ARL 01. Qui định tính phí đánh giá PTN

ARL 02. Qui định phân loại lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn

ARL 04. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Sinh

ARL 05. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Hoá

ARL 06. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Dược

ARL 07. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Đo lường hiệu chuẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *