Khoa Thiết lập chất chuẩn và chất đối chiếu

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Trước năm 1998: Tổ dung dịch chuẩn được thành lập theo sự chỉ thị của Ban lãnh đạo Phân Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 23/3/1998: Tổ Thuốc chuẩn được thành lập theo quyết định số 50/PVKN-TC.
 • Ngày 18/5/2001: Bộ Y tế ký quyết định 1568/2001/QĐ-BYT thành lập Phòng Thuốc chuẩn.
 • Ngày 12/9/2006: Phòng Thuốc chuẩn được đổi tên thành Khoa Thiết lập Chất chuẩn và Chất đối chiếu.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 • Xây dựng ngân hàng chất chuẩn quốc gia và chất chuẩn làm việc, nhân chuẩn công tác, pha chế các dung dịch chuẩn và thuốc thử.
 • Tham gia cùng Viện Kiểm Nghiệm thuốc Trung ương sản xuất chất chuẩn quốc gia và khu vực, đánh giá chất chuẩn quốc gia và khu vực.
 • Tham gia các công tác chung khác trong toàn thể cơ quan và thuộc các khoa/ trung tâm chuyên môn.
 • Xây dựng ngân hàng chất chuẩn bằng việc đặt mua các chuẩn quốc gia, chuẩn quốc tế và nhân chuẩn công tác. Để xây dựng chuẩn công tác phải phối hợp với phòng Vật tư Trang thiết bị trong việc mua nguyên liệu tốt, tổ chức đánh giá chất lượng, đóng gói lẻ để phục vụ cho toàn Viện và giúp đỡ màng lưới.
 • Pha chế các dung dịch chuẩn độ và các thuốc thử sử dụng phổ biến trong Viện, sản xuất nước cất, kiểm tra chất lượng và cung cấp cho các khoa/ trung tâm chuyên môn theo yêu cầu.
 • Tham gia cùng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương sản xuất chất chuẩn quốc gia.
 • Tham gia cùng Viện Kiểm Nghiệm thuốc Trung ương và các Phòng thí nghiệm trong khu vực ASEAN sản xuất chất chuẩn khu vực và đánh giá chuẩn khu vực ASEAN phục vụ trong lĩnh vực kiểm nghiệm.
 • Tham gia kiểm nghiệm một số dược phẩm và nguyên liệu làm thuốc khi được phân công.
 • Tham gia công tác theo qui định nhiệm vụ chung của các khoa/ trung tâm chuyên môn.