Phòng Hành Chính Quản Trị

Email: info@vienkiemnghiem.gov.vn | Điện thoại: (84-28) 38374804

Chức năng và nhiệm vụ

+ Quản lý họat động hành chính, lưu trữ mọi văn bản đi đến của Viện.

+ Tổ chức tiếp khách cơ quan

+ Chăm lo bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, xây dựng cơ sở nhà cửa, điện, nước cho họat động của toàn Viện.

+ Quản lý Hội trường và các phương tiện hoạt động hội họp.

+ Quản lý điều hành các phương tiện đi lại.

+ Quản lý việc xử lý chất thải phòng thí nghiệm.

+ Tổ chức công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

+ Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan.

+ Công tác công nghệ thông tin

Năng lực

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Lãnh đạo, phòng Hành chính Quản trị đã đạt được nhiều thành tích nổi
bật trên các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Phòng luôn hoàn thành tốt công tác hành chính, văn thư đảm bảo sự thông suốt và chính xác trong việc tiếp nhận, xử lý văn bản phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo, kịp thời chuyển và nhận các văn bản qua hệ thống phần mểm quản lý văn bản điện tử của Bộ Y tế.
Làm tốt công tác quản trị bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần cho họat động của Viện. Những năm gần đây Phòng luôn thực hiện tốt và giám sát các hoạt động đầu tư sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc và nâng cấp làm mới nhà để xe phục vụ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.