HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Hiến pháp là văn bản chính trị – pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của nhà nước. Hiến pháp phản ánh ý chí, lợi ích của toàn dân tộc.

Thông qua Hiến pháp, tư tưởng quyền lực thuộc về nhân dân được khẳng định; nhân dân trao quyền cho các cơ quan nhà nước, bảo đảm tính hợp pháp cao nhất của việc thực hiện quyền lực nhà nước. Ở nước ta, từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời cho đến nay, chúng ta đã có 4 bản Hiến pháp, Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992. Các bản Hiến pháp đã góp phần quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển. Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, Hiến pháp năm 1992 đã tạo cơ sở chính trị – pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Qua 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992 với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đến nay, cần tiếp tục sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với tình hình mới của đất nước trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi sâu sắc; phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện, bền vững, xây dựng nước cộng hòa Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 05 tháng 1 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 09 tháng 1 năm 2013 của Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ngày 22 tháng 4 năm 2013, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế đã tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992”  tại Hội trường Viện Kiểm nghiệm Thuốc Tp.HCM.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Huỳnh Thành Lập – Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế; Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khôi – Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế đã nêu rõ tầm quan trọng và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện góp ý dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992.

Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Thành Lập báo cáo về quy trình xây dựng và những nội dung cơ bản của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, quá trình triển khai tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thận trọng và khoa học trong nghiên cứu và đóng góp cho dự thảo của đội ngũ cán bộ các đơn vị y tế thuộc cơ quan Bộ đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý quan trọng, có tác dụng giáo dục, phổ biến, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với việc xây dựng Hiến pháp, tôn trọng, thi hành Hiến pháp.