Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Nhân dịp Kỷ niệm 61 năm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/1963-18/5/2024), tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (SISS) đã diễn ra Lễ Ký kết hợp tác giữa Viện KHXH vùng Nam Bộ và Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu tạo thể chế gắn kết và thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan trong việc nghiên cứu, tư vấn chính sách và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học của hai bên tại vùng Nam Bộ và các địa phương trong cả nước phù hợp quy định pháp luật cũng như phát huy và sử dụng hợp lý nguồn lực của hai cơ quan trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, lan tỏa tốt hơn cho vị thế, vai trò của hai cơ quan tại vùng Nam Bộ. Thỏa thuận hợp tác giữa hai Viện sẽ tạo tiền đề trong chia sẻ và tận dụng nguồn nhân lực, chuyên gia của hai bên trong triển khai nghiên cứu, tư vấn góp phần huy động nguồn nhân lực “mềm” để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao trong nghiên cứu, tư vấn chính sách và ứng dụng chuyển giao kết quả liên ngành và lan tỏa tại vùng, miền địa phương.

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội vùng Nam Bộ; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của vùng phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường. Thỏa thuận hợp tác giữa hai Viện sẽ tận dụng được thế mạnh của mỗi đơn vị trong từng lĩnh vực chuyên sâu và trong tương lai tiếp tục góp phần đưa những thành tựu khoa học và công nghệ ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tạo nên tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội; góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam theo Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *